Regulamin korzystania z placu

Regulamin korzystania z placu

Regulamin korzystania przez najemców z placu przy ulicy Zawiszy 4 w Warszawie (01-167)

 1. WalterFried for Public Sector sp. z o.o. jest zarządcą placu położonego przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie. Plac został podzielony na 37 miejsc postojowych dedykowanych dla pojazdów osobowych o wymiarach 5 m x 2,5 m oraz 15 miejsc postojowych dedykowanych dla skuterów/motocykli o wymiarach 1,8 m x 0,9 m, z których każde stanowi odrębny przedmiot najmu. Podział oraz numeracja miejsc postojowych udostępnionych do najęcia zostały wyszczególnione na Mapie, którą zarządca placu udostępnił do wglądu w formie papierowej jako załącznik do każdorazowej umowy najmu miejsca postojowego, w swojej siedzibie (ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa), jak również na swojej stronie internetowej pod adresem: www.walterfried.pl/miejscapostojowe.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego i bezkonfliktowego korzystania z placu przez wszystkich najemców, przed rozpoczęciem korzystania z najętych miejsc postojowych każdorazowy najemca jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Teren placu jest ogrodzony i monitorowany całodobowo. System monitoringu składa się z 5 (pięciu) kamer obserwujących teren placu oraz obszar przed bramą wjazdową. Teren placu nie jest strzeżony.
 4. Zasady przechowywania materiału nagranego przez system monitoringu znajdują się w Karcie informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez WalterFried for Public Sector sp. z o.o., dołączanej jako załącznik do każdorazowej umowy najmu miejsca postojowego.
 5. Teren placu jest dostępny dla najemców całodobowo. Każdy najemca otrzymuje na życzenie i za kaucją w wys. 150 PLN jeden pilot do bramy automatycznej. Po stronie najemcy leży każdorazowa wymiana baterii w pilocie do bramy automatycznej w przypadku jej rozładowania/dysfunkcji. Każdemu najemcy zostaje ponadto udostępniony kod do furtki wejściowej na plac.
 6. Najemca może korzystać ze swojego miejsca postojowego w szczególności poprzez parkowanie na nim swojego pojazdu mechanicznego, bądź przetrzymywania tam innych przedmiotów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Najemca może parkować na miejscu postojowym pojazdy mechaniczne należące do jego rodziny lub znajomych. Nie może jednak miejsca postojowego podnajmować, bądź udostępniać nieodpłatnie osobom trzecim niebędącym osobami bliskimi najemcy.
 7. Bez zgody zarządcy najemca nie może wprowadzać na teren placu pojazdów mechanicznych o gabarytach wykraczających poza standardowe obmiary osobowego pojazdu mechanicznego (5 m x 2,5 m).
 8. Na terenie placu nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych. W szczególności zakazane jest przechowywanie materiałów łatwopalnych, wybuchowych, substancji żrących. Na najętych miejscach zabrania się również przechowywania materiałów, substancji, czy innych rzeczy mogących utrudniać bądź uprzykrzać innym najemcom, czy innym użytkownikom posesji przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie prawidłowe korzystanie z placu i posesji.
 9. Na terenie placu ponadto zakazuje się:
  1. prowadzenia skomplikowanych, uporczywych napraw pojazdów mechanicznych;
  2. mycia pojazdów mechanicznych w sposób mogący utrudniać, bądź uprzykrzać korzystanie z placu innym najemcom lub użytkownikom;
  3. parkowania na ścieżce dojazdowej, utrudniając tym samym dojazd, czy dostęp innym najemcom do swoich miejsc postojowych;
  4. poruszania się po placu pojazdem mechanicznym w celu innym niż dojazd do swojego miejsca postojowego albo do bramy wyjazdowej;
  5. prowadzenie handlu, czy świadczenia jakichkolwiek innych usług komercyjnych bez pisemnej zgody zarządcy placu.
 10. Na terenie placu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdami mechanicznymi do 5 km/h. W zakresie ruchu pojazdów obowiązuje tzw. „zasada prawej ręki”. Ze względu na nawierzchnię placu (destrukt asfaltowy, szuter) zakazane jest gwałtowne ruszanie pojazdami, mogące uszkodzić nawierzchnię placu.
 11. Najemcy zobowiązani są w szczególności do zachowania szczególnej ostrożności przy korzystaniu ze swoich miejsc postojowych i przy poruszaniu się po placu, tak by nie uszkodzić mienia innych najemców. Najemcy zobowiązani są ponadto do zachowania czystości, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przepisów sanitarnych. W sytuacjach nagłych, czy poważnych najemcy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom zarządcy placu.
 12. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu mechanicznego na placu, blokowania dojazdu do innych miejsc postojowych, czy przetrzymywanie przedmiotów poza najętym miejscem, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, a także jeżeli uniemożliwia to prawidłowe korzystanie z placu przez innych najemców, to zarządca odholuje pojazd danego najemcy lub przetransportuje jego rzeczy w wybrane przez siebie miejsce. Odholowanie pojazdu oraz transport rzeczy nastąpi na koszt i ryzyko najemcy dopuszczającego się naruszenia.
 13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne oraz osobowe powstałe w skutek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a także naruszenia zasad ostrożności, czy należytej staranności w korzystaniu z terenu placu, a wyrządzone innym najemcom, czy zarządcy, a także innym osobom użytkującym posesję przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie.
 14. W przypadku awarii bramy automatycznej bądź mechanizmu furtki zarządca placu pozostawi bramę oraz furtkę otwartą na czas awarii, po czym niezwłocznie przystąpi do naprawy awarii/uszkodzenia poprzez wezwanie certyfikowanego serwisanta do jej usunięcia.
 15. W okresie zimowym zarządca zobowiązuje się do niezbędnego, miejscowego odśnieżania. Ponadto, w okresie zimowym zarządca zobowiązuje się przeciwdziałać powstawaniu lodu na terenie placu oraz na dojeździe do placu, za pomocą punktowego wysypywania piasku bądź soli.
 16. Każdy z najemców ma prawo do kierowania uwag, zastrzeżeń i próśb dotyczących funkcjonowania placu oraz innych najemców, czy wniosków o udostępnienie materiału nagranego przez system monitoringu, przesyłając je na adres e-mail zarządcy: WFPSzawiszy4@gmail.com.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 roku.

Zarząd

WalterFried for Public Sector sp. z o.o.