Karta informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców przez WalterFried for Public Sector sp. z o.o.

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku

Karta informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców przez

WalterFried for Public Sector sp. z o.o.

(Załącznik nr 3)

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych najemców
 2. Administratorem danych osobowych i jednocześnie podmiotem przetwarzającym dane osobowe najemców miejsc postojowych przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie jest firma WalterFried for Public Sector sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (01-167) Warszawa, ul. Zawiszy 4 lok. 1, KRS 0000758399 (dalej jako „Administrator”, „WalterFried for Public Sector”).
 3. Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu WalterFried for Public Sector odpowiedzialni za obsługę najemców miejsc postojowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane od najemców składają się z: imienia i nazwiska najemcy, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, danych kontaktowych (numer telefonu komórkowego oraz aktualny adres e-mail), a także ewentualnie danych do mającej być wystawionej faktury.
 5. Dane osobowe pozyskane przy prowadzeniu najmu miejsc parkingowych nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez WalterFried for Public Sector zgodnie z przepisami prawa. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu najmu miejsc postojowych na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie, w szczególności zaś celem zapewnienia możliwości wykonywania zobowiązań wynikających z umów najmu miejsc postojowych[1].
 7. WalterFried for Public Sector oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób korzystających z nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie, w szczególności zaś klientów (w tym najemców) WalterFried for Public Sector oraz klientów innych spółek wykorzystujących nieruchomość przy Zawiszy 4 do prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie prowadzony jest całodobowy monitoring. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych pozyskanych wskutek prowadzenia monitoringu opisano w pkt II niniejszej Karty informacyjnej.
 8. WalterFried for Public Sector zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami, a także do żądania przenoszenia danych. W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: WFPSzawiszy4@gmail.com lub listownie na adres siedziby spółki WalterFried for Public Sector (ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa).
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą podejmowanych zabezpieczenia przetwarzanych danych. Ponadto, Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do wyżej wskazanych dokumentów Administrator udziela na wniosek osobom, których dane są przetwarzane, właściwym organ państwa, a także każdemu kto dostatecznie uzasadni swój interes w uzyskaniu dostępu do wyżej wskazanych dokumentów.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez WalterFried for Public Sector mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza Policji, Prokuraturze oraz sądom.
 12. W celu zapewnienia pełnej realizacji art. 12 ust. 1 Rozporządzenia RODO, WalterFried for Public Sector zobowiązuje się do udzielenia stosownych informacji i wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Pytania można kierować pod adres e-mail: WFPSzawiszy4@gmail.com lub listownie na adres siedziby spółki WalterFried for Public Sector (ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa).
 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu
 14. Na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie (01-167) funkcjonuje system monitoringu. System monitoringu składa się z 5 (pięciu) kamer przemysłowych, przy czym cztery kamery obserwują wyłącznie obszar wewnątrz nieruchomości, zaś jedna obserwuje podjazd do nieruchomości (dalej jako „system monitoringu”).
 15. Administratorem danych osobowych i jednocześnie podmiotem przetwarzającym dane osobowe pozyskane wskutek funkcjonowania systemu monitoringu na terenie nieruchomości przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie jest WalterFried for Public Sector (dalej jako „Administrator”)
 16. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz członkowie zarządu WalterFried for Public Sector odpowiedzialni za obsługę systemu monitoringu.
 17. Na dane pozyskane wskutek działania systemu monitoringu składają się w szczególności wizerunek osób oraz tablice rejestracyjne pojazdów należące do następujące kategorii osób: osób korzystających z nieruchomości przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie na podstawie stosunku najmu, pracowników i członków zarządu WalterFried for Public Sector, klientów WalterFried for Public Sector oraz osób trzecich odwiedzających nieruchomość przy ul. Zawiszy 4 w Warszawie, a także osób trzecich korzystających na co dzień z tej nieruchomości.
 18. Dane osobowe pozyskane wskutek prowadzenia systemu monitoringu nie są przekazywane do państw trzecich.
 19. Dane osobowe są przetwarzane przez WalterFried for Public Sector zgodnie z przepisami prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób korzystających z nieruchomości przy Zawiszy 4 w Warszawie, w szczególności zaś klientów spółki WalterFried for Public Sector [2]. WalterFried for Public Sector oświadcza, iż wobec charakteru prowadzonej przez WalterFried for Public Sector działalności gospodarczej zastosowanie i prowadzenie systemu monitoringu jest uzasadnione. W szczególności w zakresie działalności WalterFried for Public Sector funkcjonowanie systemu monitoringu i przetwarzanie pozyskanych wskutek jego działania danych osobowych uzasadnia potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mienia najemców.
 20. Administrator oświadcza, iż teren nieruchomość przy Zawiszy 4 w Warszawie, na której prowadzony jest system monitoringu został prawidłowo oznaczony – tj. w widocznych miejscach zastosowano dwie duże i czytelne tablice informujące o fakcie, iż teren jest monitorowany całodobowo. Każda osoba wchodząca na teren nieruchomość ma możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanych tablic.
 21. WalterFried for Public Sector nie przetwarza danych pozyskanych wskutek działania systemu monitoringu w celach kontroli pracowniczej.
 22. Dane osobowe są przetwarzane przez WalterFried for Public Sector na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na potrzebie zapewnienia realizacji celów, o których mowa w pkt 6 powyżej, w szczególności zaś na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i mienia klientów i pracowników spółki WalterFried for Public Sector.
 23. Dane osobowe pozyskane wskutek działania systemu monitoringu przechowywane są przez okres 11 dni od chwili zarejestrowania, z zastrzeżeniem punktu 12 i 13 poniżej.
 24. Jeżeli przetwarzającemu dane zostanie przedłożone zgłoszenie incydentu, czy też inne uzasadnione żądanie zapoznania się z zarejestrowanym, jeszcze nieusuniętym materiałem filmowym pozyskanym wskutek działania systemu monitoringu, materiał taki będzie przechowywany przez niezbędny czas od daty zgłoszenia incydentu/żądania.
 25. Dane pozyskane wskutek działania systemu monitoringu, w zakresie danych przechowywanych lub przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków ustawowych, przechowywane są przez okres limitowany przepisami prawa.
 26. WalterFried for Public Sector zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami, a także do żądania przenoszenia danych. W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: WFPSzawiszy4@gmail.com lub listownie na adres siedziby spółki WalterFried for Public Sector (ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa).
 27. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 28. Dane osobowe uzyskane wskutek działania systemu monitoringu są chronione przez WalterFried for Public Sector przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 29. Administrator prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą podejmowanych zabezpieczenia przetwarzanych danych. Ponadto, Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Dostęp do wyżej wskazanych dokumentów Administrator udziela na wniosek osobom, których dane są przetwarzane, właściwym organ państwa, a także każdemu kto dostatecznie uzasadni swój interes w uzyskaniu dostępu do wyżej wskazanych dokumentów.
 30. Dane osobowe przetwarzane wskutek działania systemu monitoringu przez WalterFried for Public Sector mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności Policji, Prokuraturze lub sądom.
 31. W celu zapewnienia pełnej realizacji art. 12 ust. 1 Rozporządzenia, WalterFried for Public Sector, jako Administrator danych osobowych, zobowiązuje się do udzielenia stosownych informacji i wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych wskutek działania systemu monitoringu. Pytania można kierować pod adres e-mail: WFPSzawiszy4@gmail.com lub listownie na adres siedziby spółki WalterFried for Public Sector (ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa).

Zarząd

WalterFried for Public Sector sp. z o.o.

[1] Podstawa prawna – art. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „Rozporządzenie RODO”).

[2] Podstawa prawna – art. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.